Disclaimer

 

Algemeen
Gebruik van deze internetpagina en de daarmee verbonden internetpagina´s van Universal Marine BV, Universal Marine Investments BV en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschappen (hierna zo tezamen als ieder afzonderlijk te noemen: "de vennootschap") is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze internetpagina betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de vennootschap.
Gebruik internetpagina
De op deze internetpagina getoonde informatie wordt door de vennootschap met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De vennootschap verstrekt door middel van deze internetpagina louter informatie over (financiële) producten en diensten die door de vennootschap worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.
Informatie van derden, producten en diensten
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze internetpagina. Hoewel de vennootschap uiterst selectief is ten aanzien van de internetpagina´s waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De vennootschap geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke internetpagina´s.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze internetpagina afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze internetpagina. De inhoud van deze pagina mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze internetpagina niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap.
Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze internetpagina wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze internetpagina. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze internetpagina zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze internetpagina wordt gepubliceerd of waartoe via internetpagina toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
Toepasselijk recht
Op deze internetpagina en op de deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De vennootschap verstrekt door middel van deze internetpagina informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Klachtenservice
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om onze service te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.